A oes gennych brofiad o ddefnyddio gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer plentyn neu berson ifanc?

Mae eich CIC lleol yn canolbwyntio ar wasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc. Os ydych wedi cael profiad, cysylltwch â ni.

Posted by AneurinBevanCHC on the 08th Mar 2018.

Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan yw'r Corff Gwarchod annibynnol ar gyfer y GIG, sy'n gweithredu fel llygaid a chlustiau cleifion a'r cyhoedd.

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) wedi cael ei feirniadu yn y gorffennol; yn bennaf am yr amser y mae plant a phobl ifanc wedi gorfod aros cyn iddynt allu defnyddio'r gwasanaeth. Mae newidiadau wedi cael eu gwneud i'r broses atgyfeirio ac wrth i Lywodraeth Cymru flaenoriaethu iechyd meddwl plant a phobl ifanc drwy roi cyllid ychwanegol, hoffem weld p'un a yw'r sefyllfa wedi gwella neu beidio.

Hoffem glywed barn pobl am y profiad o ddefnyddio CAMHS a byddem yn gwerthfawrogi pe gallai pobl sydd wedi defnyddio'r gwasanaeth ar gyfer eu plant, neu sydd wedi ceisio'i ddefnyddio, gwblhau arolwg byr. Bydd yr adborth yn ddienw ac yn cael ei ddefnyddio i wella'r gwasanaethau a gynigir.

 

Mae'r arolygon ar-lein ar gael yma: https://svy.at/bj4or


Neu drwy anfon ABCHC CAMHSC i 62277

Gellir cael copi o'r arolwg hefyd drwy anfon e-bost at:

aneurinbevanchc@waleschc.org.uk

 

Neu gellir cwblhau'r arolwg dros y ffôn drwy ffonio:

01633 838516

Be the first to add an idea!