Help centre

Cytundeb Trwyddedu Defnyddiwr Terfynol | End User Licence Agreement

fersiwn Cymraeg

English version


Cytundeb Trwyddedu Defnyddiwr Terfynol

Mae'r Cytundeb hwn yn ddilys o'r dyddiad a ganlyn: 08 Rhagfyr 2014

DARLLENWCH Y CYTUNDEB HWN YN OFALUS CYN DEFNYDDIO'R GWASANAETHAU.

CEIR DISGRIFIAD LLAWN NAD SY'N RHWYMO MEWN CYFRAITH O'R GWASANAETHAU AR WWW.MONMOUTHSHIRE.MADEOPEN.CO.UK/HELP/SERVICE-DESCRIPTION.

Mae'r Cytundeb Trwyddedu Defnyddiwr Terfynol (EULA) yn gytundeb cyfreithiol rhyngoch chi (y Defnyddiwr Terfynol neu chi) a Science Environment Arts Limited, yn masnachu fel Sea Communications, cwmni wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda'r rhif cofrestru 4309700, (y Trwyddedwr neu ni) ar gyfer:

Rhaglen y feddalwedd o'r enw Agored (Made Open) (fel y diffinnir o fewn y Disgrifiad o'r Gwasanaethau), gan gynnwys ein gwefannau amrywiol (gan gynnwys, heb gyfyngiad, y gwasanaethau ar gael ar www.monmouthshire.madeopen.co.uk), negeseuon testun, API, apiau, ategion, hysbysiadau e-bost, rhaglenni, botymau, cydrannau, hysbysebion a gwasanaethau masnachol (Gwasanaeth); a;

Chynnwys ar-lein, gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw wybodaeth, testun, graffeg, lluniau neu ddeunyddiau eraill a lwythir i fyny neu i lawr neu sy'n ymddangos ar y Gwasanaeth megis Prosiectau (fel y diffinnir o fewn y Disgrifiad o'r Gwasanaethau) ac Addewidion (fel y diffinnir yng nghymal 10) (Cynnwys).

Rydym yn trwyddedu defnydd o'r Gwasanaeth a'r Cynnwys i chi ar sail yr EULA hwn ac yn unol ag unrhyw reolau neu bolisïau a weithredir gennym ni a/neu unrhyw ddarparwr neu weithredwr trydydd parti. Nid ydym yn gwerthu'r Gwasanaeth neu'r Cynnwys i chi. Ni sy'n parhau i berchen ar y Gwasanaeth a'r Cynnwys ar bob adeg.

Gofynion y system weithredu:

Mae'r Gwasanaeth yn gofyn am ddyfais sy'n rhedeg Internet Explorer (fersiwn 9 neu uwch) neu fersiynau diweddaraf Chrome, Safari, Firefox, Opera neu debyg. Mae angen mynediad i'r rhyngrwyd er mwyn defnyddio'r Gwasanaeth.

Hysbysiad pwysig:

Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth o'n gwefan (neu glicio ar y botwm "Derbyn" os ei darperir), rydych yn cytuno i delerau'r drwydded a fydd yn eich rhwymo. Mae telerau'r drwydded yn cynnwys, yn benodol, ein Polisi Preifatrwydd a chyfyngiadau ar atebolrwydd yn amod 6.

Os nad ydych yn cytuno i delerau'r drwydded hon, ni fyddwn yn trwyddedu'r Gwasanaeth a'r Cynnwys i chi a rhaid i chi stopio'r broses o ddefnyddio neu gael mynediad at y Gwasanaeth. Gellir gwneud hyn trwy glicio ar fotwm "Canslo" pan mae'n ymddangos.

Mae'r Gwasanaeth a'r Cynnwys ar gael i chi yn rhad ac am ddim a gallwch stopio llwytho i lawr, ffrydio, cael mynediad at neu ddefnyddio'r Gwasanaeth ar unrhyw adeg.

Dylech gadw copi o'r EULA hwn er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol.

Darpariaethau Gweithredol:

1. Cydnabyddiaeth

1.1 Mae telerau'r EULA hwn yn berthnasol i'r Gwasanaeth neu unrhyw wasanaethau ychwanegol sydd ar gael i chi trwy'r Gwasanaeth (Gwasanaethau Ychwanegol), gan gynnwys unrhyw ddiweddariadau neu atodiadau i'r Gwasanaeth neu unrhyw Wasanaeth Ychwanegol, oni bai eu bod yn dod gyda thelerau ar wahân, yn y sefyllfa honno, y telerau hynny fydd yn berthnasol. Os oes unrhyw feddalwedd ffynhonnell agored yn gynwysedig yn y Gwasanaeth neu unrhyw Wasanaethau Ychwanegol, mae'n bosib bydd telerau trwydded ffynhonnell agored yn gwrthwneud telerau'r EULA hwn.

1.2 Rydych yn gwarantu eich bod yn gallu ac â'r hawl i lunio'r cytundeb hwn ac y llunnir y cytundeb hwn ar wahân i unrhyw gytundeb arall sydd gennych chi neu'ch cyflogwr mewn perthynas â'r Gwasanaethau.

1.3 Gallwn newid y telerau hyn ar unrhyw adeg trwy roi gwybod i chi bod newid wedi bod y tro nesaf i chi gael mynediad at y Gwasanaeth. Bydd dolen i'r telerau newydd yn cael ei ddangos ar y sgrin a dylech eu darllen a'u derbyn cyn parhau i ddefnyddio'r Gwasanaeth.

1.4 O bryd i'w gilydd, bydd diweddariadau i'r Gwasanaeth yn cael eu cyhoeddi. Gan ddibynnu ar y diweddariad, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio'r Gwasanaeth tan i chi ddiweddaru'r feddalwedd neu galedwedd gofynnol a derbyn unrhyw delerau newydd.

1.5 Byddwn yn tybio eich bod wedi cael caniatâd perchnogion y dyfeisiau (llaw neu fel arall) sy'n cael eu rheoli, ond heb eu perchen, gennych chi a'u disgrifio yn amod 2.2.1 (Dyfeisiau) i gael mynediad i'r Gwasanaeth ar y Dyfeisiau. Gall eich darparwyr gwasanaeth chithau a/neu eu darparwyr gwasanaeth hwythau godi tâl arnoch chi neu hwythau i gael mynediad i'r rhyngrwyd ar y Dyfeisiau. Rydych yn derbyn cyfrifoldeb yn unol â thelerau'r EULA hwn at ddefnydd y Gwasanaeth neu unrhyw Wasanaethau Ychwanegol ar neu mewn perthynas ag unrhyw Ddyfais, os mai chi sy'n berchen arno ai peidio.

1.6 Mae telerau ein Polisi Preifatrwydd sydd ar gael ar www.monmouthshire.madeopen.co.uk/help/privacy-policy (Polisi Preifatrwydd) o bryd i'w gilydd yn cael eu hymgorffori yn yr EULA hwn drwy gyfeiriad ac maen nhw'n berthnasol i'r Gwasanaethau. Ar ben hynny, trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth neu unrhyw Wasanaethau Ychwanegol, rydych yn cydnabod ac yn cytuno na fod trosglwyddiadau dros y rhyngrwyd byth yn gwbl breifat neu ddiogel. Rydych yn deall bod unrhyw neges neu wybodaeth a anfonwch chi gan ddefnyddio'r Gwasanaeth neu unrhyw Wasanaethau Ychwanegol yn gallu cael eu darllen neu eu rhyng-gipio gan eraill, hyd yn oed os oes hysbysiad arbennig bod trosglwyddiad penodol wedi'i amgryptio.

1.7 Mae telerau ein Telerau ac Amodau Defnyddio'r Wefan a'r Polisi Defnydd Derbyniol, sydd ar gael ar www.monmouthshire.madeopen.co.uk/help/website-terms-of-use (Telerau Defnyddio'r Wefan) o bryd i'w gilydd yn cael eu hymgorffori yn yr EULA hwn drwy gyfeiriad ac maen nhw'n berthnasol i'r Gwasanaethau. Ar ben hynny, trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth neu unrhyw Wasanaethau Ychwanegol, rydych yn cydnabod ac yn cytuno y byddwch yn dilyn y Polisi Defnydd Derbyniol ac yn deall y bydd unrhyw Gynnwys a gynhyrchir gennych yn cael ei addasu neu ei dynnu os ystyrir ei fod yn groes i'r Polisi Defnydd Derbyniol. Mae mynd yn groes i'r Polisi Defnydd Derbyniol yn ein caniatáu i ddod â darpariaeth y Gwasanaeth i ben ar unrhyw adeg yn ddirybudd.

1.8 Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth neu unrhyw un o'r Gwasanaethau Ychwanegol, rydych yn cydsynio i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth dechnegol am y Dyfeisiau a'r feddalwedd berthnasol, caledwedd a pherifferolion ar gyfer Gwasanaeth sy'n seiliedig ar y rhyngrwyd neu ddiwifr er mwyn gwella ein cynnyrch a darparu'r Gwasanaeth i chi.

1.9 Mae'n bosib bydd y Gwasanaeth yn defnyddio data lleoliad a anfonir o'r Dyfeisiau. Gallwch droi'r swyddogaeth hon i ffwrdd ar unrhyw adeg trwy droi'r gosodiadau gwasanaethau lleoli i ffwrdd ar y Ddyfais. Os ydych yn defnyddio ein Gwasanaeth, rydych yn cydsynio ein bod ni a throsglwyddiad ein cysylltiadau a thrwyddedwyr yn casglu, cynnal, prosesu a defnyddio eich data lleoliad ac ymholiadau i wella cynnyrch a gwasanaethau yn seiliedig ar leoliad a thrafnidiaeth ffordd. Gallwch dynnu'r cydsyniad hwn yn ôl ar unrhyw adeg trwy droi'r gosodiadau gwasanaethau lleoli i ffwrdd ar eich dyfais.

1.10 Gall y Gwasanaeth neu unrhyw Wasanaethau Ychwanegol gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti annibynnol eraill (Gwefannau Trydydd Parti). Nid yw Gwefannau Trydydd Parti o dan ein rheolaeth, ac nid ydym yn gyfrifol am nac yn cymeradwyo eu cynnwys neu eu polisïau preifatrwydd (os ydynt yn bodoli). Bydd angen i chi wneud eich penderfyniad annibynnol eich hun o ran eich ymglymiad gyda Gwefannau Trydydd Parti , gan gynnwys prynu a defnyddio unrhyw gynnyrch neu wasanaethau sydd ar gael trwyddynt.

2. Rhoi trwydded a chwmpas y drwydded

2.1 Gan gymryd eich bod yn cytuno i ddilyn telerau'r EULA hwn, rydym yn rhoi trwydded nad ellir ei drosglwyddo ac nad sy'n unigryw i ddefnyddio'r Gwasanaethau ar y Dyfeisiau, yn amodol ar y telerau hyn, y Polisi Preifatrwydd, y Polisi Defnydd Derbyniol ac unrhyw delerau eraill a hysbysir i chi o bryd i'w gilydd, wedi'u hymgorffori yn yr EULA hwn drwy gyfeiriad. Fe gedwir pob hawl arall.

2.2 Fe allwch:

2.2.1 gael mynediad at y Gwasanaeth ar Ddyfeisiau i weld, defnyddio a dangos y Gwasanaeth ar y Dyfeisiau at ddibenion personol yn unig; a

2.2.2 defnyddio'r Cynnwys at eich dibenion personol yn unig.

2.3 Ac eithrio'r modd ag amlinellir yn ffurfiol yn yr EULA hwn neu fel y caniateir gan unrhyw gyfraith leol, rhaid i chi beidio:

2.3.1 copïo'r Gwasanaeth neu Gynnwys oni bai am le bod copïo yn ganlyniad i ddefnydd arferol o'r Gwasanaeth, neu ble mae'n angenrheidiol at ddibenion creu copi wrth gefn neu ddiogelwch gweithredol;

2.3.2 rhentu, prydlesu, is-drwyddedu, cyfieithu, uno, addasu, amrywio neu newid y Gwasanaeth neu Gynnwys;

2.3.3 gwneud addasiadau i, neu newidiadau, i'r Gwasanaeth neu Gynnwys cyfan neu unrhyw ran ohono, neu ganiatáu i'r Gwasanaeth neu unrhyw ran ohono i gael ei gyfuno gyda, neu ei ymgorffori mewn, unrhyw raglenni eraill;

2.3.4 dadosod, datod, dyfeisio tuag yn ôl neu greu gwaith dynwaredol yn seiliedig ar y Gwasanaeth cyfan neu ran ohono neu geisio gwneud rhywbeth o'r fath i'r graddau (yn rhinwedd adran 296A Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988) y ni ellir gwahardd gweithredoedd o'r fath oherwydd eu bod yn hanfodol at ddibenion cyflawni gallu'r Gwasanaeth i weithredu gyda rhaglen feddalwedd arall, a gan gymryd bod y wybodaeth a gafwyd gennych yn ystod gweithgareddau o'r fath: (a) yn cael ei ddefnyddio at ddibenion cyflawni gallu'r Gwasanaeth i weithredu gyda rhaglen feddalwedd arall;??(b) ei fod ddim yn cael ei ddatgelu neu ei gyfathrebu i unrhyw drydydd parti yn ddiangen heb ein caniatâd ysgrifenedig blaenorol; a'i??(c) bod ddim yn cael ei defnyddio i greu unrhyw feddalwedd sy'n debyg o ran sylwedd i'r Gwasanaeth;

2.3.5 darparu'r Gwasanaeth yn gyfan neu'n rhannol (gan gynnwys gwrthrychau a chod ffynhonnell), ar unrhyw ffurf i unrhyw berson heb ein caniatâd ysgrifenedig blaenorol;

2.3.6 defnyddio manylion adnabod unrhyw berson neu endid arall i gael mynediad at y Gwasanaeth neu'r Gwasanaethau Ychwanegol.

2.4  Ac eithrio'r modd ag amlinellir yn ffurfiol yn yr EULA hwn neu fel y caniateir gan unrhyw gyfraith leol, rhaid i chi:

2.4.1 gadw pob copi o'r Gwasanaeth yn ddiogel a chynnal cofnodion cywir a chyfredol o nifer y copïau o'r Gwasanaeth ynghyd â'u lleoliadau;

2.4.2 gynnwys ein hysbysiad hawlfraint ar bob copi llawn a rhannol a wnewch chi o'r Gwasanaeth ar unrhyw gyfrwng;

2.4.3 os derbyniwch fanylion megis manylion cyfrif defnyddwyr a chyfrineiriau, cadw'r wybodaeth yma yn gyfrinachol;

2.4.4 gydymffurfio â'r holl ddeddfau a rheoliadau rheoli technoleg neu allgludo sy'n berthnasol i'r dechnoleg a ddefnyddir neu a gefnogir gan y Gwasanaeth neu unrhyw Wasanaethau Ychwanegol (Technoleg);

2.4.5 ein darparu â thrwydded ddi-alw'n-ôl, ddiddiwedd, fyd eang a heb freindal i ddangos Cynnwys ar systemau trydydd parti; a

2.4.6 sicrhau ble fod y Cynnwys neu'r Gwasanaeth yn cael ei defnyddio ar systemau trydydd parti, bod gennych y drwydded briodol o'r trydydd parti ar gyfer defnydd o'r fath.

3. Defnydd derbyniol

3.1 Rhaid i chi:

3.1.1 beidio â defnyddio'r Gwasanaeth neu unrhyw Wasanaeth Ychwanegol mewn modd anghyfreithlon, at unrhyw ddiben anghyfreithlon, neu mewn unrhyw fodd nad sy'n cyd-fynd â'r EULA hwn, neu ymddwyn yn dwyllodrus neu'n faleisus, er enghraifft, trwy hacio i mewn neu osod cod maleisus, cynnwys firysau neu ddata niweidiol yn y Gwasanaeth, unrhyw Wasanaethau Ychwanegol neu unrhyw system gweithredu;

3.1.2 beidio â thorri ein hawliau eiddo deallusol neu rhai trydydd parti mewn perthynas â'ch defnydd o'r Gwasanaeth neu unrhyw Wasanaethau Ychwanegol, gan gynnwys cynnwys unrhyw ddeunydd (i'r graddau bod defnydd o'r fath heb ei drwyddedu gan yr EULA hwn);

3.1.3 beidio â throsglwyddo unrhyw ddeunydd sy'n ddifenwol, sarhaus neu'n annerbyniol mewn modd arall mewn perthynas â'ch defnydd o'r Gwasanaeth neu unrhyw Wasanaethau Ychwanegol;

3.1.4 beidio â defnyddio'r Gwasanaeth neu unrhyw Wasanaethau Ychwanegol mewn modd allai niweidio, analluogi, gorlwytho, amharu ar neu beryglu ein systemau neu ddiogelwch neu ryngwyneb gyda defnyddwyr eraill;

3.1.5 beidio â chasglu neu gynhaeafu unrhyw wybodaeth neu ddata o unrhyw Wasanaeth ar ein systemau neu geisio dehongli unrhyw drosglwyddiad i neu o'r gweinyddion sy'n rhedeg unrhyw Wasanaeth;

3.1.6 ddilyn y Polisi Defnydd Derbyniol fel y darperir i chi o bryd i'w gilydd.

3.2 Rydych yn gwarantu bod yr holl wybodaeth a ddarparwyd i ni yn ystod cofrestru neu ddefnyddio'r Gwasanaeth yn wir ac yn gywir ym mhob agwedd ac y byddwch yn cadw'r holl wybodaeth a ddarparwyd i ni yn gyfredol.

4. Hawliau eiddo deallusol

4.1 Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol yn y Gwasanaeth, y Cynnwys a'r Dechnoleg unrhyw le yn y byd yn berchen i ni neu ein trwyddedwyr, bod hawliau yn y Gwasanaeth yn cael eu trwyddedu (nid eu gwerthu) i chi, a bod gennych ddim hawliau i'r Gwasanaeth, y Cynnwys neu'r Dechnoleg heblaw am yr hawl i ddefnyddio pob un ohonynt yn unol â thelerau'r EULA hwn.

4.2 Rydych yn cydnabod bod gennych ddim hawl i gael mynediad at y Gwasanaeth ar ffurf cod ffynhonnell.

5. Gwarant Nid ydym yn gwarantu'r feddalwedd hon i unrhyw raddau heblaw am unrhyw hawliau cyfreithiol statudol gallai fod gennych mewn perthynas â meddalwedd sy'n wallus neu nid fel y disgrifiwyd. Mae cyngor am eich hawliau cyfreithiol ar gael o'ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol neu'r swyddfa Safonau Masnach.

6. Cyfyngiad ar atebolrwydd

6.1 Rydych yn cydnabod na fod y Gwasanaeth wedi cael ei dylunio i fodloni eich gofynion unigol, ac felly eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod cyfleusterau a swyddogaethau'r Gwasanaeth fel y disgrifir yn y Cynnwys yn bodloni'ch gofynion.

6.2 Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio'r Gwasanaeth a Chynnwys at unrhyw ddibenion ailwerthu, ac nid oes gennym atebolrwydd i chi am unrhyw golled o elw, colli busnes, tarfu ar y busnes, neu golled o gyfle busnes.

6.3 Does dim byd yn yr EULA hwn yn cyfyngu ar neu'n eithrio ein hatebolrwydd am:

6.3.1 farwolaeth neu anaf personol yn sgil ein hesgeulustod;

6.3.2 dwyll neu gamddehongliad twyllodrus; ac

6.3.3 unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei eithrio neu gyfyngu ar yn ôl cyfraith Lloegr.

7. Terfyniad

7.1 Gallwn derfynu'r EULA hwn ar unwaith trwy roi hysbysiad ysgrifenedig i chi:

7.1.1 os ydych yn cyflawni toriad materol neu barhaol o'r EULA hwn a'ch bod yn methu â'i adfer (os ydyw'n adferadwy) o fewn 14 diwrnod ar ôl cyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i chi yn gofyn i chi wneud hynny;

7.1.2 os ydych yn torri unrhyw un o'r telerau yng nghymal 2 (Trwydded) neu gymal 3 (Defnydd Derbyniol); ac

7.1.3 os ydym yn terfynu, adnewyddu neu bennu unrhyw drwydded neu gytundeb yn ymwneud â'r Dechnoleg.

7.2 Wrth derfynu am unrhyw reswm:

7.2.1 daw unrhyw hawliau a roddwyd i chi fel rhan o'r EULA hwn i ben;

7.2.2 rhaid i chi stopio pob gweithgaredd a awdurdodir gan yr EULA hwn ar unwaith, gan gynnwys eich defnydd o unrhyw Wasanaeth;

7.2.3 rhaid i chi ddileu neu dynnu'r Gwasanaeth o bob Dyfais ar unwaith, a dinistrio pob copi o'r Gwasanaeth a'r Cynnwys yn eich meddiant, deiliadaeth neu reolaeth ar y pryd ar unwaith a thystio i ni eich bod wedi gwneud hynny;

7.2.4 gallwn gael mynediad o bell i'r Dyfeisiau a thynnu'r Gwasanaeth o bob un ohonynt a stopio darparu mynediad i chi i'w Gwasanaeth; a

7.2.5 bydd unrhyw roddion a wnaethpwyd trwy'r Gwasanaeth yn cael eu gweinyddu a ni fyddant yn cael eu had-dalu.

8. Cyfathrebu

8.1 Os ydych yn dymuno cysylltu â ni yn ysgrifenedig, neu os oes unrhyw amod yn yr EULA hwn yn gofyn eich bod yn rhoi hysbysiad yn ysgrifenedig i ni, gallwch anfon hwn ar e-bost neu bost rhagdaledig at Made Open, dan ofal Sea Communications at Studio J, Jubilee Warehouse, Commercial Road, Penryn, Cornwall, TR10 8AE a hello@sea-communications.co.uk. Byddwn yn cadarnhau ein bod wedi ei derbyn trwy gysylltu â chi yn ysgrifenedig, fel arfer ar e-bost.

8.2 Os oes angen i ni gysylltu â chi neu roi hysbysiad ysgrifenedig i chi, byddwn yn gwneud hyn ar e-bost i'r cyfeiriad roddoch chi i ni yn eich cais am y Gwasanaeth.

9. Digwyddiadau y tu allan i'n rheolaeth

9.1 Ni fyddwn yn atebol neu'n gyfrifol am unrhyw fethiant i berfformio, neu oediad mewn perfformiad, unrhyw un o'r dyletswyddau o dan yr EULA hwn a chosir gan unrhyw weithred y tu hwnt i'n rheolaeth resymol, gan gynnwys methiant rhwydweithiau telegyfathrebu cyhoeddus neu breifat (Digwyddiad y Tu Allan i'n Rheolaeth).

9.2 Os oes Digwyddiad y Tu Allan i'n Rheolaeth yn digwydd sy'n effeithio ar berfformiad ein dyletswyddau o dan yr EULA hwn, bydd ein dyletswyddau o dan yr EULA hwn yn cael eu hoedi a bydd yr amser i berfformio ein dyletswyddau yn cael ei ymestyn ar gyfer hyd y Digwyddiad y Tu Allan i'n Rheolaeth.

10. ADDEWID

10.1 Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, gallwch addo gwneud rhodd ariannol i Brosiect (fel y diffinnir yn ein Disgrifiad o'r Gwasanaethau www.monmouthshire.madeopen.co.uk/help/service-description) neu addo cynnig eich gwasanaethau i'r Prosiect hwnnw fel gwirfoddolwr neu gynnig deunyddiau i'r Prosiect hwnnw. At ddibenion y cytundeb hwn, bydd pob ymglymiad a nodwyd uchod yn cael eu disgrifio fel Addewid.

10.2 Byddwn yn defnyddio ein hymdrechion rhesymol masnachol i weithredu Addewidion ariannol a wnaethpwyd trwy'r Gwasanaeth Cyrhaeddiad i'r Prosiect a ddynodwyd ar adeg y rhoddi namyn canran o'r Addewid sy'n cynnwys ffioedd trydydd parti.

10.3 Os ydych yn derbyn Addewid trwy'r Gwasanaeth, nid oes unrhyw warant y byddwch yn derbyn yr Addewid llawn. Ar gyfer Addewidion ariannol, bydd canran o'r Addewid a ffioedd sefydledig eraill yn cael eu didynnu gennym a gan drydydd parti. Gellir dod o hyd i'r canrannau a'r ffioedd cyfredol a ddidynnir o addewidion ariannol yma www.monmouthshire.madeopen.co.uk/help/commission-fee.

10.4 Ble rydych wedi dynodi bod Cymorth Rhodd yn berthnasol i'ch Addewid, bydd unrhyw arian a dderbynnir trwy Gymorth Rhodd yn cael ei weinyddu yn unol â chymal 10.

10.5 Gan ddefnyddio ein disgresiwn llawn ac mewn amgylchiadau ble rydym yn ystyried ei fod yn briodol, gallwn gyhoeddi ad-daliadau o Addewidion ariannol yn llawn neu'n rhannol a wnaethpwyd trwy'r Gwasanaethau.

11. Telerau pwysig eraill

11.1 Gallwn drosglwyddo ein hawliau a dyletswyddau o dan yr EULA hwn i sefydliad arall, ond ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliau neu ein dyletswyddau o dan yr EULA hwn.

11.2 Ni fedrwch chi drosglwyddo eich hawliau neu ddyletswyddau o dan yr EULA hwn.

11.3 Os rydym yn methu â mynnu eich bod yn perfformio unrhyw rai o'ch cyfrifoldebau o dan yr EULA hwn, neu os nad ydym yn gorfodi ein hawliau yn eich erbyn, neu os oes oedi pan rydym yn gwneud hyn, ni fydd hynny'n golygu ein bod wedi ildio ein hawlio yn eich erbyn a ni fydd yn golygu bod dim rhaid i chi gydymffurfio â'r dyletswyddau hynny. Os ydym yn ildio methiant gennych chi, byddwn yn gwneud hynny yn ysgrifenedig yn unig, a ni fydd hynny'n golygu y byddwn yn ildio unrhyw fethiant diweddarach gennych yn awtomatig.

11.4 Dylid dehongli unrhyw eiriau yn dilyn y termau gan gynnwys, cynnwys, yn benodol neu er enghraifft neu unrhyw ymadrodd tebyg fel rhai esboniadol ac nid ydynt yn cyfyngu ar gyffredinolrwydd y geiriau cyffredinol perthnasol.

11.5 Mae pob un o amodau'r EULA hwn yn gweithio ar wahân. Os yw unrhyw lys neu awdurdod cymwys yn penderfynu bod unrhyw un ohonynt yn anghyfreithlon a bod dim modd eu gorfodi, bydd yr amodau sy'n weddill yn parhau mewn grym llawn.

11.6 Nodwch y rheolir yr EULA hwn, ei bwnc testun a'i ffurfioldeb gan gyfraith Lloegr. Rydych chi ac rydym ni'n cytuno bod gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth gyfyngol.


 

This Agreement is effective as of: 08 December 2014

PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SERVICES. 

A FULL NON-LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE SERVICES IS PROVIDED AT WWW.MONMOUTHSHIRE.MADEOPEN.CO.UK/HELP/SERVICE-DESCRIPTION.

This End User Licence Agreement (EULA) is a legal agreement between you (the End-user or you) and Science Environment Arts Limited, trading as Sea Communications, a company registered in England and Wales with company registration number 4309700, (the Licensor, us or we) for:

The application software known as Made Open (as defined within the Description of Services), including our various websites (including, without limitation, the services available at www.monmouthshire.madeopen.co.uk), SMS, APIs, apps, plug-ins, email notifications, applications, buttons, widgets, adverts, and commerce services (Service); and;

Online content, including, without limitation, any information, text, graphics, photos or other materials uploaded, downloaded or appearing on the Service such as Projects (as define within the Description of Services) and Pledges (as defined at clause 10) (Content). 

We licence use of the Service and Content to you on the basis of this EULA and subject to any rules or policies applied by us and/or any third party provider or operator. We do not sell the Service or Content to you. We remain the owners of the Service and Content at all times.

 

Operating system requirements:

The Service requires a device running Internet Explorer (version 9 or higher) or the latest versions of Chrome, Safari, Firefox, Opera or similar. Internet access is required for the use of the Service. 

 

Important notice:

By using the Service from our website (or clicking on the "Accept" button if provided) you agree to the terms of the licence which will bind you. The terms of the licence include, in particular, our Privacy Policy and limitations on liability in condition 6.

If you do not agree to the terms of this licence, we will not license the Service and Content to you and you must stop the process of using or accessing the Service. This may be done by clicking the “cancel” button where it is provided.

The Service and Content are made available to you free of charge and you may stop downloading, streaming, accessing or using the Service at any time. 

 

You should keep a copy of this EULA for future reference. 

Operative Provisions: 

1. Acknowledgements

1.1 The terms of this EULA apply to the Service or any of the additional services accessible to you through the Service (Additional Services), including any updates or supplements to the Service or any Additional Services, unless they come with separate terms, in which case those terms apply. If any open-source software is included in the Service or any Additional Services, the terms of an open-source licence may override some of the terms of this EULA.

1.2 You warrant that you are capable and entitled to enter this agreement and that entering into this agreement is separate to any other agreement you or your employer has entered into in relation to the Services.

1.3 We may change these terms at any time by notifying you that there has been a change when you next access the Service. A link to the new terms may be displayed on-screen and you should read and accept them before continuing to use the Service.

1.4 From time to time updates to the Service may be issued. Depending on the update, you may not be able to use the Service until you have updated software or hardware as required and accepted any new terms.

1.5 You will be assumed to have obtained permission from the owners of the devices (handheld or otherwise) that are controlled, but not owned, by you and described in condition 2.2.1 (Devices) to access the Service on the Devices. You and they may be charged by your and/or their service providers for internet access on the Devices. You accept responsibility in accordance with the terms of this EULA for the use of the Service or any Additional Services on or in relation to any Device, whether or not it is owned by you. 

1.6 The terms of our Privacy Policy from time to time available at www.monmouthshire.madeopen.co.uk/help/privacy-policy (Privacy Policy) are incorporated into this EULA by reference and apply to the Services. Additionally, by using the Service or any Additional Services, you acknowledge and agree that internet transmissions are never completely private or secure. You understand that any message or information you send using the Service or any Additional Services may be read or intercepted by others, even if there is a special notice that a particular transmission is encrypted.

1.7 The terms of our Website Terms and Conditions of Use and Acceptable Use Policy from time to time, available at www.monmouthshire.madeopen.co.uk/help/website-terms-of-use (Website Terms of Use) are incorporated into this EULA by reference and apply to the Services. Additionally, by using the Service or any Additional Services, you acknowledge and agree that you will adhere to the Acceptable Use Policy and understand that any Content generated by you may be amended or removed if it is deemed in breach of the Acceptable Use Policy. Breach of the Acceptable Use Policy allows us to terminate provision of the Service at any time without notice.

1.8 By using the Service or any of the Additional Services, you consent to us collecting and using technical information about the Devices and related software, hardware and peripherals for Service that are internet-based or wireless to improve our products and to provide the Service to you.

1.9 The Service may make use of location data sent from the Devices. You can turn off this functionality at any time by turning off the location services settings on the Device. If you use our Service, you consent to us and our affiliates' and licensees' transmission, collection, maintenance, processing and use of your location data and queries to provide and improve location-based and road traffic-based products and services. You may withdraw this consent at any time by turning off the location services settings on your device.

1.10 The Service or any Additional Services may contain links to other independent third-party websites (Third-party Sites). Third-party Sites are not under our control, and we are not responsible for and do not endorse their content or their privacy policies (if any). You will need to make your own independent judgement regarding your interaction with any Third-party Sites, including the purchase and use of any products or services accessible through them. 

 

2. Grant and scope of licence

2.1 In consideration of you agreeing to abide by the terms of this EULA, we grant you a non-transferable, non-exclusive licence to use the Services on the Devices, subject to these terms, the Privacy Policy, the Acceptable Use Policy and any other terms notified to you from time to time, incorporated into this EULA by reference. We reserve all other rights.

2.2 You may:

2.2.1 access the Service on Devices to view, use and display the Service on the Devices for your personal purposes only; and

2.2.2 use the Content for your personal purposes only.

2.3 Except as expressly set out in this EULA or as permitted by any local law, you must not:

2.3.1 copy the Service or Content except where such copying is incidental to normal use of the Service, or where it is necessary for the purpose of back-up or operational security;

2.3.2 rent, lease, sub-license, loan, translate, merge, adapt, vary or modify the Service or Content;

2.3.3 make alterations to, or modifications of, the whole or any part of the Service or Content, or permit the Service or any part of it to be combined with, or become incorporated in, any other programs;

2.3.4 disassemble, decompile, reverse-engineer or create derivative works based on the whole or any part of the Service or attempt to do any such thing except to the extent that (by virtue of section 296A of the Copyright, Designs and Patents Act 1988) such actions cannot be prohibited because they are essential for the purpose of achieving inter-operability of the Service with another software program, and provided that the information obtained by you during such activities: 

(a) is used only for the purpose of achieving inter-operability of the Service with another software program;

(b) is not unnecessarily disclosed or communicated without our prior written consent to any third party; and

(c) is not used to create any software that is substantially similar to the Service;

2.3.5 provide or otherwise make available the Service in whole or in part (including object and source code), in any form to any person without prior written consent from us;

2.3.6 use the credentials of any other person or entity to access the Service or Additional Services.

2.4 Except as expressly set out in this EULA or as permitted by any local law, you must:

2.4.1 keep all copies of the Service secure and to maintain accurate and up-to-date records of the number and locations of all copies of the Service;

2.4.2 include our copyright notice on all entire and partial copies you make of the Service on any medium;

2.4.3 if issued with details, such as user account details and passwords, keep this information confidential;

2.4.4 comply with all technology control or export laws and regulations that apply to the technology used or supported by the Service or any Additional Services (Technology); 

2.4.5 provide us with an irrevocable, perpetual, world-wide and royalty free licence to display Content on the systems of third parties; and

2.4.6 ensure that where Content or the Service is used on third party systems you have the appropriate licence from the third party for such use.

 

3. Acceptable use 

3.1 You must: 

3.1.1 not use the Service or any Additional Services in any unlawful manner, for any unlawful purpose, or in any manner inconsistent with this EULA, or act fraudulently or maliciously, for example, by hacking into or inserting malicious code, including viruses, or harmful data, into the Service, any Additional Services or any operating system;

3.1.2 not infringe our intellectual property rights or those of any third party in relation to your use of the Service or any Additional Services, including the submission of any material (to the extent that such use is not licensed by this EULA);

3.1.3 not transmit any material that is defamatory, offensive or otherwise objectionable in relation to your use of the Service or any Additional Services;

3.1.4 not use the Service or any Additional Services in a way that could damage, disable, overburden, impair or compromise our systems or security or interfere with other users; 

3.1.5 not collect or harvest any information or data from any Service or our systems or attempt to decipher any transmissions to or from the servers running any Service;

3.1.6 adhere to the Acceptable Use Policy as provided to you from time to time. 

3.2 You warrant that all information provided to us during registration for or use of the Service is true and accurate in all respects and that you will keep all provided information up to date. 

 

4. Intellectual property rights

4.1 You acknowledge that all intellectual property rights in the Service, the Content and the Technology anywhere in the world belong to us or our licensors, that rights in the Service are licensed (not sold) to you, and that you have no rights in, or to, the Service, the Content or the Technology other than the right to use each of them in accordance with the terms of this EULA.

4.2 You acknowledge that you have no right to have access to the Service in source-code form.

 

5. Warranty

We do not warrant this software to any extent other than any statutory legal rights you may have in relation to software that is faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office.

 

6. Limitation of liability

6.1 You acknowledge that the Service has not been developed to meet your individual requirements, and that it is therefore your responsibility to ensure that the facilities and functions of the Service as described in the Content meet your requirements.

6.2 You agree not to use the Service and Content for any resale purpose, and we have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.

6.3 Nothing in this EULA shall limit or exclude our liability for:

6.3.1 death or personal injury resulting from our negligence;

6.3.2 fraud or fraudulent misrepresentation; and

6.3.3 any other liability that cannot be excluded or limited by English law.

 

7. Termination

7.1 We may terminate this EULA immediately by written notice to you:

7.1.1 if you commit a material or persistent breach of this EULA which you fail to remedy (if remediable) within 14 days after the service of written notice requiring you to do so;

7.1.2 if you breach any of the terms in clause 2 (Licence) or clause 3 (Acceptable Use); and

7.1.3 if we terminate, novate or assign any licence or agreement relating to the Technology.

7.2 On termination for any reason:

7.2.1 all rights granted to you under this EULA shall cease;

7.2.2 you must immediately cease all activities authorised by this EULA, including your use of any Service; 

7.2.3 you must immediately delete or remove the Service from all Devices, and immediately destroy all copies of the Service and Content then in your possession, custody or control and certify to us that you have done so; 

7.2.4 we may remotely access the Devices and remove the Service from all of them and cease providing you with access to the Service; and

7.2.5 any donations made through the Service will be administered and will not be refunded.

 

8. Communication

8.1 If you wish to contact us in writing, or if any condition in this EULA requires you to give us notice in writing, you can send this to us by e-mail or by prepaid post to Made Open, care of Sea Communications at Studio J, Jubilee Warehouse, Commercial Road, Penryn, Cornwall, TR10 8AE and hello@sea-communications.co.uk. We will confirm receipt of this by contacting you in writing, normally by e-mail. 

8.2 If we have to contact you or give you notice in writing, we will do so by e-mail to the address you provide to us in your request for the Service.

 

9. Events outside our control

9.1 We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our obligations under this EULA that is caused by any act or event beyond our reasonable control, including failure of public or private telecommunications networks (Event Outside Our Control).

9.2 If an Event Outside Our Control takes place that affects the performance of our obligations under this EULA our obligations under this EULA will be suspended and the time for performance of our obligations will be extended for the duration of the Event Outside Our Control.

 

10. PLEDGE 

10.1 Through the use of the Service you may promise to make a fiscal donation to a Project (as defined in our Description of Services www.monmouthshire.madeopen.co.uk/help/service-description) or promise to offer your services to that Project as a volunteer or to offer material items to that Project. For the purposes of this agreement all the aforementioned interactions shall be described as a Pledge.

10.2 We will use our commercially reasonable endeavours to apply financial Pledges made through the Service to the Project indicated at the point of donation less a percentage of the Pledge which includes the fees of third parties.

10.3 If you receive a Pledge through the Service no guarantee is made that you will receive the entire Pledge. For financial Pledges, a percentage of the Pledge and other fixed fees will be deducted by us and by third parties. The current percentages and fees deducted from fiscal pledges can be found here www.monmouthshire.madeopen.co.uk/help/commission-fee.

10.4 Where you have indicated that Gift Aid is application to your Pledge, any funds received by way of Gift Aid shall be administered as per this clause 10. 

10.5 We may, acting in our sole discretion and in circumstances where we deem it appropriate, issue refunds of all or part of fiscal Pledges made via the Services. 

 

11. Other important terms

11.1 We may transfer our rights and obligations under this EULA to another organisation, but this will not affect your rights or our obligations under this EULA. 

11.2 You may not transfer your rights or obligations under this EULA.

11.3 If we fail to insist that you perform any of your obligations under this EULA, or if we do not enforce our rights against you, or if we delay in doing so, that will not mean that we have waived our rights against you and will not mean that you do not have to comply with those obligations. If we do waive a default by you, we will only do so in writing, and that will not mean that we will automatically waive any later default by you. 

11.4 Any words following the terms including, include, in particular or for example or any similar phrase shall be construed as illustrative and shall not limit the generality of the related general words. 

11.5 Each of the conditions of this EULA operates separately. If any court or competent authority decides that any of them are unlawful or unenforceable, the remaining conditions will remain in full force and effect. 

11.6 Please note that this EULA, its subject matter and its formation, are governed by English law. You and we both agree that the courts of England and Wales will have exclusive jurisdiction.