Help centre

Sut mae’n gweithio | How it works

fersiwn Cymraeg

English version


Mae sefydlu prosiect ar Sir Fynwy Agored yn syml iawn, ond rydych yn gallu gwneud mwy na sy’n taro’r llygad. Mae’r adran hon yn cyflwyno rhai o’r hanfodion.

Cofrestru

I gychwyn, “cofrestrwch” i greu cyfrif. Y cwbl sy’n rhaid i chi eu rhoi i ni yw enw defnyddiwr, cyfeiriad e-bost a chyfrinair.

Bydd addasu’ch proffil yn rhoi gwell profiad i chi fel defnyddiwr ac yn caniatáu i eraill wybod mwy amdanoch chi. Felly peidiwch â bod yn swil!

Mewngofnodi

I ddefnyddio Sir Fynwy Agored, bydd angen i chi "fewngofnodi". Mae mewngofnodi yn golygu cytuno i’n telerau defnydd, a hefyd yn golygu ein bod yn gallu cynnig elfennau diogelwch i chi na fyddem yn gallu gwneud fel arall.

Gofyn i’r gymuned

Mae clicio ar "gofyn i’r gymuned" yn golygu gwahodd syniadau, pobl i’ch ‘hoffi’ a sylwadau oddi wrth gymuned Sir Fynwy Agored i’ch cwestiwn, mater neu her.

Gallwch ofyn i’r gymuned am syniadau mewn llai nag 20 eiliad trwy lenwi’r manylion sylfaenol, neu fe allwch ychwanegu rhagor o fanylion i wella poblogrwydd a’r mynegeio.

Unwaith i chi ei gyflwyno, bydd eich cofnod yn fyw ar y “ffrwd gweithgareddau”. Gallwch rannu’ch gweithgaredd ar rwydweithiau cymdeithasol prif ffrwd gan ddefnyddio’r botymau rhannu cymdeithasol a ddarperir.

Dechrau prosiect

Mae prosiectau yn eich galluogi i gael gafael ar arian, gwirfoddolwyr a deunyddiau.

I sefydlu’ch prosiect, llenwch y meysydd prosiect sy’n esbonio’r syniad, beth sydd ei angen arnoch a sut byddwch yn defnyddio addewidion pobl yn gyfrifol i gyflawni’ch amcanion.

Yna, bydd tîm Sir Fynwy Agored yn gwirio’ch prosiect er mwyn sicrhau bod ganddo’r siawns orau o lwyddo a’i bod yn amlinellu nod cymdeithasol. Yna, byddwn yn ei roi yn fyw ar y “ffrwd gweithgaredd”.

Mae’ch prosiect yn cael ei ystyried yn llwyddiant ar Sir Fynwy Agored pan rydych chi wedi casglu eich targed isafswm, a dyma pryd fydd yr holl arian yn cael ei ryddhau i mewn i’ch cyfrif.

Os yw prosiect yn ceisio codi £10, 10 gwirfoddolwr a 10 brwsh paent, bydd Sir Fynwy Agored yn cyfrifo hynny fel bod angen isafswm o 30 uned. Bydd y prosiect yn cael ei ystyried yn llwyddiant os yw’n cyrraedd 30 uned neu fwy, ym mha bynnag ffurf.

Dangosfwrdd defnyddiwr

Gellir cael mynediad at eich dangosfwrdd defnyddiwr trwy glicio ar eich enw defnyddiwr neu lun proffil. O fan hyn, gallwch olygu’ch proffil, anfon a derbyn e-byst a newid eich gosodiadau.

Rheoli prosiect

Mae tab “gweithgaredd” o fewn eich dangosfwrdd defnyddiwr (cliciwch ar eich llun neu enw defnyddiwr) yn eich galluogi i weld ystadegau eich prosiect a hyrwyddo’ch prosiect ar gyfryngau cymdeithasol.

O fewn yr adran hon gallwch reoli a rhyngweithio gyda thîm eich prosiect; er enghraifft, diolch i roddwyr, trefnu gwirfoddolwyr, trefnu i gasglu deunyddiau.

Os ydych yn bodloni’ch targedau cyn i’r prosiect ddod i ben, gellir parhau i gasglu addewidion nes i’r amser ddod i ben. Golyga hyn y gallwch gael llawer mwy nag sydd ei angen arnoch.

Dechrau gr?p

Mae unrhyw un yn gallu dechrau gr?p fel modd o gael trafodaethau preifat ar Sir Fynwy Agored. Mae gan bob gr?p broffil cyhoeddus gydag opsiwn i ddefnyddwyr wneud cais i ymuno â’r gr?p hwnnw. Os caiff ei derbyn, mae’r defnyddiwr yn gallu gweld y man trafod preifat a dechrau rhyngweithio gydag aelodau eraill y gr?p. I gychwyn gr?p, rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda Sir Fynwy Agored fel unigolyn, unwaith i chi fewngofnodi, byddwch yn gweld adran ‘Grwpiau’ yn eich proffil, o fan hyn gallwch greu eich gr?p unigryw trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Wedi ei sefydlu, byddwch yn gallu rheoli’ch gr?p yn yr adran ‘Grwpiau’, gan ddiweddaru ei broffil cyhoeddus, rheoli defnyddwyr a gosodiadau hysbysiadau.

Am ragor o wybodaeth ar Grwpiau, darllenwch ein blog neu ewch i’r adran Cwestiynau Cyffredin.

Cymuned Sir Fynwy Agored

Gwnewch gysylltiadau gyda’r bobl, grwpiau a sefydliadau sydd o ddiddordeb i chi gan ddefnyddio’r hidlyddion chwilio. Yna, gallwch archwilio syniadau’n fanylach gyda phobl eraill a threfnu gweithgareddau.

 

Mwynhewch ddefnyddio Sir Fynwy Agored. Mae wedi cael ei dylunion ar gyfer pobl wych y byd, fel chi.

 


 

Setting up a project on Made Open is really straight forward, but there's more you can do than meets the eye. This section introduces some of the basics.

 

Sign up

To get started, "sign up" to create an account. You only need to supply us with a username, email address and password.

Customising your profile will give you a better user experience and allow others to understand who you really are. So don't be shy!


Sign in

To use Made Open, you will need to "sign in". Signing in means signing up to our terms of use, and also means we can offer safeguards to you which we couldn't otherwise do.


Ask the community

Clicking on "ask the community" means inviting ideas, 'likes' and comments from the Made Open community to your question, issue or challenge.

You can ask the community for ideas in less than 20 seconds by filling in the basic details, or you can add more details to improve popularity and indexing.

Once submitted, your issue will be live on the "activity stream". You can share your activity via your mainstream social networks using the social sharing buttons provided.

 

Start a project

Projects give you the ability to acquire money, volunteers and materials.

To set up your project, fill in the project fields that explain what the idea is, what you need and how you will use peoples' pledges responsibly to achieve your goals.

The Made Open team will then check through your project to ensure it has the best chance of succeess and outlines a social goal. We will then put it live onto the "activity stream".

Your project is deemed a success on Made Open when you have cumulatively met your minimum target, and this is when all the funds will be released into your account.

If a project is seeking to raise £10, 10 volunteers and 10 paintbrushes, Made Open will calculate that as a minimum of 30 units required. This project would be deemed a success if it achieved 30 units or above in whatever form.

 

Manage a project

The "activity" tab within your user dashboard (click on your picture or username) enables you to view your project statistics and promote your project via social media.

Within this section you can manage and interact with your growing project team; for example, thanking donors, organising volunteers, arranging to collect materials.

If you meet your targets before the project finishes, the pledges can continue to be collected until time is up. This means you can get much much more than you need.

 

User dashboard

Your user dashboard can be accessed by clicking on your username or profile image. From here, you can edit your profile, view your activity history, send and receive emails and change your settings.

 

Start a group

Anyone can create a group as a way to have private discussions on Made Open. All groups have a public profile with an option for users to request to join that group. If accepted a user is able to see the private discussion space and start interacting with other group members. To start a group you must first be signed up to Made Open as a individual, once logged in you will see a 'Groups' section in your profile, from here you can create your unique group by following the onscreen instructions.

Once set up you will be able to manage your group from you 'Groups' section, updating its public profile, managing users and notification settings.

For more information on Groups read our blog, or visit the FAQ section.

 

Made Open community

Make connections with the people, groups and organisations that interest you by using the various search filters. You can then explore ideas more deeply with other people and organise activities.

 

Please enjoy using Made Open. It has been designed for all the brilliant people of this world, like you.